ปีพระวาจาของพระเจ้า (Year of the Word of God)บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

         

          HOME

         งานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

         บทความทั่วไป / บทความน่าสนใจ

         หนังสือกิจการอัครสาวก
 

 

เเนวทางเตรียมจิตใจสู่การฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

 

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

 

 

 

 

 

24 มิถุนายน นักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด

     นักบุญ ยอห์น แบปติสต์ เป็นบุตรชายของท่านเศคาริยาห์ ผู้เป็นใบ้และนางเอลิซา เบธ ผู้เป็นหมัน การบังเกิดมาของท่านยอห์น     แบปติสต์เป็นการประกาศให้ทราบว่าสมัยของพระแมสซีอาห์กำลังจะมาถึงแล้ว และในสมัยของพระแมสซียาห์นี้ ผู้ที่เป็นหมันจะมีลูกดกและผู้ที่เป็นใบ้จะกลายเป็นประกาศก
     พระวรสารได้เติมชื่อเรียก “แบปติสต์” ให้ท่านก็เพราะว่าท่านได้ประกาศพิธีล้างแบบใหม่ ( มธ. 3: 13-17 ) ซึ่งในพิธีนี้ผู้มาขอรับ พิธีล้างไม่ต้องจุ่มตัวลงไปแช่ในน้ำเหมือนกับในพิธีล้างของพวกยิว แต่ให้รับน้ำจากท่อธารจากมือของศาสนบริกรคือผู้ประกอบพิธี และดังนี้ท่านยอห์นต้องการจะสอนเราว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะชำระตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โดยลำพังตนเอง แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากพระเจ้า
     ท่านยอห์น แบปติสต์ เป็นผู้ทำพลีกรรมใช้โทษบาปมาก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านได้เริ่มใช้วินัยนี้เวลาที่ท่านเจริญชีวิตอยู่ในกลุ่มนัก บวชในถิ่นทุรกันดาร แต่อย่างไรก็ตามธรรมประเพณีชวนเราให้ระลึกถึงลักษณะของการเป็นประกาศกของท่านมากกว่า ท่านเป็นประกาศกในสองตำแหน่งด้วยกันและเป็นต้นท่านเป็นประกาศกในใจความของพระธรรมเก่า ท่านยอห์นเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาประกาศกทั้งหลายของชนชาติอิสราแอล ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายของคำพยากรณ์ต่างๆ (มธ.11: 17-15 ; ยน.1: 19-28 ) และเพื่อเป็นเครื่องหมายชี้แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ตามแบบของบรรดาประกาศกที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมเก่า นักบุญ ลูกา ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการบังเกิดมาของท่านโดยแสดงให้เราเห็นถึงภูมิหลังของกระแสเรียกที่สำคัญๆ ของบรรดาประกาศกในสมัยพระธรรมเก่า
     ประกาศกมิใช่เป็นเพียงแต่ผู้ที่แจ้งข่าวถึงพระแมสซียาห์ในอนาคตเท่านั้น แต่ที่สำคัญก็คือเป็นผู้นำเอาพระวาจาของพระเจ้าไปประกาศและเป็นองค์พยานยืนยันว่าพระวาจาที่สร้างสรรค์นี้อยู่ท่ามกลางพวกเรา อยู่ในโลกที่ได้รับการสร้างใหม่จากพระเจ้า
     ทุกๆ ครั้งที่เรามาร่วมถวายบูชามิสซา พระวาจาของพระเจ้าก็ประกาศซ้ำ สิ่งที่ท่านยอห์น แบปติสต์ ได้ประกาศเตือนพวกเขาชาวยิวที่ฝั่งแม่น้ำยอร์แดนคือ “ขอให้พวกท่านได้กลับใจ” เรื่องเล่าถึงการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระคริสตเจ้าซึ่งมีบทสวดเสกศีล อยู่ด้วย และเป็นข้อความตอนหนึ่งของพระวรสารนั้นน่าจะต้องทำให้เราได้ถามตัวเราเองว่า “เราต้องทำอะไร” ( กจ. 2:37 ) คำตอบของพระคริสตเจ้า พระองค์ผู้ได้ถวายร่างกายและหลั่งพระโลหิตเพื่อเราคือว่า “พวกท่านจงทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเราเถิด”
     ชีวิตและการเป็นมรณสักขีของท่านยอห์น แบปติสต์ ก็เป็นการตอบสนองคำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าที่ให้ติดตามพระองค์ไปจนถึง ที่สุด และมี คริสตชนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านโดยได้พลีชีวิตและหลั่งเลือดเพื่อพระคริสตเจ้า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 สมาชิกพลมารีย์ทุกเปรซีเดียม วัดนักบุญเปโตร สามพรานมาฟื้นฟูจิตใจร่วมกันร่วมวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป และร่วมมิสซา ขอพรพระเจ้า เพื่อชีวิตและภารกิจของคณะพลมารีย์ โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า

   คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ “พระเจ้า” คือใคร?
   คำตอบที่พอจะอธิบายได้มีอยู่หลายประเด็นเหมือนกัน จึงขออธิบายเป็นประเด็นไป
   ประเด็นแรก พระเป็นเจ้าทรงเป็น “จิต”   คำว่า “จิต” คือ เป็นอยู่ มีอยู่จริง แต่ไม่สามารถจะสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 คือ มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม อะไรทั้งสิ้น ไม่สามารพจะได้ยินด้วยหู
   เมื่อกล่าวถึง “จิต” เราถือว่า มีจิตอยู่ 3 ชนิด คือ
   1. จิตของพระเจ้า  ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่และสูงสุด เพราะพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร กล่าวคือ ไม่มีเริ่มต้น (ไม่มีใครสร้างพระองค์) ไม่จบสิ้น (ทรงเป็นอยู่ด้วยพระองค์เอง)
   2. จิตเทวดา   เป็นจิตที่พระเจ้าทรงสร้างมา จึงมีเริ่มต้นและดำรงอยู่นิรันดรไม่จบสิ้น ซึ่งในจำนวนเทวดาที่พระเจ้าทรงสร้างมานี้ ก็มีจำนวนหนึ่งที่จองหองอยากเป็นใหญ่ เป็นกบฏ พระเจ้า จึงทรงลงโทษให้เป็น “ปีศาจ” หรือ “จิตชั่ว” ซึ่งต่อมาได้เป็นตัวการสำคัญในการล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาป
   3. จิตมนุษย์  พระองค์ทรงสร้างจิตมนุษย์ขึ้นมา แตกต่างจากจิตเทวดา กล่าวคือ ทรงให้จิตของมนุษย์นั้นต้องอยู่รวมกับร่างกาย จะอยู่ลอยๆ ไม่ได้...ซึ่งเราเรียกอีกอย่างว่า “วิญญาณ”

ปฏิทินเทศกาลของคริสตจักรสากล   (The Universal Christian Year)

        
           ปฏิทินในรอบปีของเทศกาลต่างๆ ที่คริสตจักรสากลถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งพระศาสนจักรของโรมันคาทอลิกและคริสตจักรของ โปรเตสแตนต์ ต่างยึดเอาวันคืนพระชนม์ (Easter) เป็นหลักซึ่งในแต่ละปีวันคืนพระชนม์จะไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะตรงกับวันไหน เพราะขึ้นอยู่กับการนับวันตามจันทรคติ คือถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 เป็นวันคืนพระชนม์ โดยปกติแล้วมักจะอยู่หลังวันที่ 21 ของเดือนมีนาคม ส่วนคริสตจักรของพวกกรีกออธอร์ดอกซ์จะกำหนดวันคืนพระชนม์โดยขึ้นอยู่กับเทศกาลปัสคาของพวกยิว พระคริสต์คืนพระชนม์ หรือ สมโภชปัสกา (Easter Season or Passover)

             วันคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดในปฏิทินของพระศาสนจักร และเป็นหัวใจแห่งความเชื่อศรัทธาของคริสตชนทั้งปวง หากปราศจากวันพระคริสต์คืนพระชนม์นี้ การเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์จะไม่มีความหมายใดๆ เลย เทศกาลพระคริสต์คืนพระชนม์จะใช้เวลา 6 สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย กระทั่งถึงวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อคริสตจักร สีที่ใช้คือ “สีขาว”
ข้อพระคัมภีร์สำหรับเทศกาลนี้คือ หมวดจดหมายฝากของอัครทูตเปาโล ที่ได้กล่าวถึงการเป็นขึ้นมาจากความตาย เช่น พระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 1-2 และบทที่ 15 พระธรรมเธสะโลนิกาทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 รวมไปถึงการอ่านจากพระธรรมอพยพ พระธรรมฮีบรู และพระธรรมอิสยาห์ บทที่ 40-56

ประมวลเรื่องวันอีสเตอร์ทั่วๆไป (Easter)

             คือวันระลึกถึงวันเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ คำว่า "อีสเตอร์" ที่นำมาใช้สำหรับการฉลองนั้นมาจากคำว่า

อาสนวิหารอัสสัมชัญ กทม.
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00 น.
วันเสาร์ เวลา 17.00 น.
วันอาทิตย์ ภาษาไทย เวลา 08.30 น.
ภาษาอังกฤษ เวลา 10.00 น.
http://www.catholic.or.th/


วัด เซนต์โธมัส อัครสาวก นนทรี
วันศุกร์ เดินรูป เวลา 18.30 น./มิสซา เวลา 19.00 น.
โดย คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ
วันเสาร์ นพวาร เวลา 19.00 น.
มิสซา โดยคุณพ่อนัฏฐวี กังก๋ง
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. โดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์
เวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน
เวลา 11.00 น.โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
https://www.youtube.com/channel/UCmTcwGhPkng1EKhMLmIrf_g/

https://www.facebook.com/stthomasbkkchurch/

วัดเซนต์หลุยส์ สาทร
วันจันทร์-เสาร์เวลา 17.30 น.
วันอาทิตย์เวลา 6.00 / 8.00 / 10.00 / 12.00 และ 17.30 น.
https://www.facebook.com/SaintLouisChurchBKK/

https://www.youtube.com/channel/UCbwtFJAxDD7w9xeGFwPsXeQ

คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันเพื่อเตรียมสมโภชปัสกา สำหรับครั้งแรกนี้ จัดที่ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 โดยช่วงเช้าคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากร สำหรับช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์

 การใช้โทษบาปคืออะไร

             การใช้โทษบาป คือ การทำการชดใช้ หรือ ทำสิ่งที่ชดเชยในสิ่งที่ได้กระทำผิด การใช้โทษบาปต้องไม่ใช่การเอาไว้เฉพาะในสมองเท่านั้น แต่ต้องแสดงออกด้วยการกระทำด้วยความรักเมตตา และในความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกับผู้อื่น การใช้โทษบาปอาจกระทำได้ด้วยการภาวนา การจำศีลอดอาหาร และช่วยเหลือผู้ยากจนทั้งด้านฝ่ายจิตและวัตถุสิ่งของ (1434 – 1439)

             บ่อยครั้งที่มีการเข้าใจผิดเรื่องการใช้โทษบาป ทำอะไรไม่ได้กับผู้ที่มีความนับถือตนเองต่ำหรือมีความละเอียดอ่อน การใช้โทษบาปไม่ใช่การหมกมุ่นถึงว่าฉันเป็นคนไม่ดีอย่างไร แต่การใช้โทษบาปปลดปล่อยและส่งเสริมให้เราทำการเริ่มต้นใหม่

             หลังจากตกในบาปแล้ว จงลุกขึ้นอีกครั้งเดินในทางที่ถูกต้อง อย่าปล่อยให้บาปอยู่ในหัวใจของท่านแม้แต่สักครู่เดียว นักบุญยอห์น เวียนเนย์(1786-1859)

ครอบครัวดำเนินชีวิตในความเชื่อร่วมกันได้อย่างไร

             ครอบครัวคริสตชนควรเป็นพระศาสนจักรขนาดเล็ก สมาชิกทุกคนในครอบครัวคริสตชนได้รับการเชื้อเชิญให้เสริมสร้างความเชื่อให้แก่กันและกัน และพยายามเอาชนะกันในความกระตือรือร้นต่อพระเจ้า พวกเขาควรสวดภาวนาเพื่อกันและกัน สวดภาวนาร่วมกัน และร่วมกันทำงานเมตตาจิต (2226-2227)

             บิดามารดาตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อของตนเพื่อความเชื่อของบุตร นำบุตรไปรับศีลล้างบาป เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ซึ่งหมายความว่าบิดามารดาควรทำให้บุตรของตนได้รับประสบการณ์ว่าการมีชีวิตอยู่ในครอบครัวที่มีความรักของพระเจ้าประทับอยู่นั้นมีคุณค่าและเป็นผลดีอย่างไร อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน บิดามารดาควรเรียนรู้ความเชื่อของบรรดาบุตรของตน และรับฟังว่าพระเจ้าตรัสอะไรผ่านทางพวกเขา เพราะความเชื่อของเด็กบ่อยครั้งมาพร้อมกับการอุทิศตนอย่างยิ่งใหญ่ และด้วยความใจกว้าง และ “เพราะบ่อยครั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเผยแสดงกับบุคคลที่ยังเยาว์ในสิ่งที่ดีกว่า” (นักบุญเบเนดิกต์ แห่ง นอร์เซีย กฎระเบียบ บทที่ 3ข้อ3)

         ในการสร้างมนุษย์พระเจ้ามีพระประสงค์อย่างหนึ่ง ใครที่มีสติปัญญาเมื่อจะทำสิ่งใดก็ต้องมีจุดประสงค์ พระเจ้าผู้มีสติปัญญาสูงสุดในการสร้างมนุษย์มาต้องมีพระประสงค์สักอย่างหนึ่งแน่นอนและพระองค์ทรงเมตตากรุณาให้มนษุษย์สามารถรู้จักพระประสงค์นั้นด้วย จากพระคัมภีร์เราสามารถรู้ว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อรู้จักรักและปรนนิบัติพระองค์ในชีวิต (จึงให้มีอำเภอใจ) และไปหาพระองค์เพื่อมีความสุขกับพระองค์ชั่วนิรันดร์

             นักบุญยอห์น (ยน.6:39) เขียนว่า พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระเจ้าว่า “พระองค์ทรงต้องการให้เราทำดังนี้คือ ไม่ให้คนที่พระองค์ประทานแก่เราต้องสูญเสียไป แต่ให้เราทำให้คนเหล่านั้นเป็นขึ้นมามีชีวิตอีกในวันสุดท้ายนั้น เพราะพระบิดาของเราปรารถนาให้ทุกคนที่เห็นพระบุตร และเลื่อมใสในพระองค์มีชีวิตนิรันดร”

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ร่วมกับองค์กรแพร่ธรรม จัดบู๊ธสัญจร นำพระวาจาสู่ปวงชน สอนร้อยประคำ การอ่านพระวาจาและสอนการสวดภาวนา การสวดสายประคำแก่คนต่างความเชื่อที่สนใจ เนื่องในโอกาสฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ มีคุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาสให้การต้อนรับและเอื้ออำนวยสถานที่จัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก และผู้จัดการแผนกองค์กรคริตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก และชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาสเคารพศีลมหาสนิท เวลา 10.30น.

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019 พลมารีย์คูเรียเขต 3 ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส แสวงบุญ ที่สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง มีผู้ร่วมแสวงบุญจำนวน 37 คน คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร  เป็นวิทยากร

วันที่ 24 ตุลาคม 2019  คุณพ่ออภิเดช  สุภาจักร์   ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส  จัดประชุมคณะกรรมการแผนก ฯ ที่ห้องประชุมวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก มีผู้เข้าร่วมประชุม ฆราวาส 11 ท่าน คุณพ่อ 1  องค์

วันอาทิตย์ที่  20  ตุลาคม  2019 สมาชิกแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมงานวันแพร่ธรรมสากล และวันฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ช่วยงานลงทะเบียนและแจกอาหารว่าง

อภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการนำพระวาจาสู่ปวงชน และสอนทำสายประคำ เนื่องในโอกาสชุมนุมผู้สูงอายุเขต 3 ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดชุมนุมผู้แพร่ธรรม
โอกาสวันแพร่ธรรมสากล2019

 

วันที่ 15  ตุลาคม ค.ศ 2019 สัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซา   หนองจอก ร่วมสวดสายประคำร่วมกันที่บ้านพิมานวรกุล มีคนมาร่วมประมาณ 60 คน โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เจ้าอาวาส และคุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุลร่วมภาวนาด้วย

วันอาทิตย์ที่  6 ตุลาคม  2019 คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท ต้อนรับสมาชิกใหม่และรับเข็ม จำนวน  5 ท่าน และมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร เจ้าอาวาสเป็นจิตตาธิการกลุ่ม ณ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมงานสวดสายประคำเขต 5 ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสวดสายประคำ ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง เขต 3 บรรดาองค์กรต่างๆ ในแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมงานทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสวดสายประคำ เขต 3 พิธีบูชาขอบพระคุณ แห่เทิดพระเกียรติแม่พระ มีโต๊ะเชิญชวนสมาชิกสนับสนุน สอนร้อยประคำ ทุกสิ่งเพื่อพระแม่มารีย์

คาทอลิกไทยพร้อมเพียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ เขต 2 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พลมารีย์ เขต 2 เข้าร่วมงานคาทอลิกไทยพร้อมเพียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ เขต 2 โดยมีคุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เป็นผู้ตั้งศีลมหาสนิท พลมารีย์วัดต่างๆ ของวัดเขต 2 นำก่อสวดสายประคำทั้ง 4 สาย คุณพ่อวรวุฒิ  กิจสกุล อวยพรศีลมหาสนิท และจบด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อมาโนช สมสุข เป็นประธานมิสซา

วันที่ 1 ตุลาคม 2019 สวดแม่พระเดือนตุลาคมที่ชุมชนหมู่บ้านวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ที่บ้านคุณอัมพร พรุ่มดนตรี โดยมีคุณพ่อสุขุม กิจสงวน ร่วมสวดภาวนา

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 รงค์การสวดสายประคำตามบ้าน พลมารีย์เปรสิเดียม วัดนักบุญหลุยสมารี  โดยมีคุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ ร่วมสวดสายประคำด้วย

โอกาสเดือนแห่งแม่พระลูกประคำ เดือนตุลาคม กิจกรรมสวดสายประคำตามบ้าน บริเวณวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ นำโดยคุณพ่อ เปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์  เจ้าอาวาส พร้อมคณะเซอร์บ้านหลุยส์โชเวย์ คณะพลมมารีย์  และสภาภิบาลวัด

ในโอกาสเดือนตุลาคม 2019 / 2562 เดือนแม่พระลูกประคำ พลมารีย์คูเรียพระวิสุทธิวงส์ ร่วมสวดสายประคำกับคริสตชน-ชุมชนในตลาดคลอง12บ้านที่1และที่2

วัดพระกุมารเยซู กม 8 คุณพ่อสุรสิทธิ ชุ่มศรีพันธุ์ รณรงค์ ให้พลมารีย์ (สังกัดคูเรียเขต 1/1 กรุงเทพฯ) และสัตบุรุษร่วมใจกันสวดสายประคำ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2019 มีสัตบุรุษ 153 คน มาร่วมสวดสายประคำ เปิดเดือนแม่พระหน้าถ้ำของวัด คุณพ่อสร้างแนวคิดจัดแต่งไฟสี 5 สี หน้าถ้ำแม่พระเสมือนคริสตชน 5 ทวีป ร่วมสวดภาวนาถวายแม่พระ

วันที่ 1 ตุลาคม 2019 คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส นำสัตบุรุษสวดสายประคำเปิดเดือนแม่พระ

วันพุธที่  24 กันยายน 2019 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์  ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารงาน?แผนกฯ  ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก มีผู้้เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน พระสงฆ์ 1องค์

วันอาทิตย์ที่ 15กันยายน  แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณธลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เป็นผู้จัดการแผนกจัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน และสอนทำสายประคำ ที่วัดซางตาครู้ส เนื่องในโอกาสฉลองวัด มีคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เป็นเจ้าอาวาส

วันเสาร์ที่  7 กันยายน ค.ศ 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน  และสอนทำสายประคำที่ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน เนื่องในโอกาสฉลองวัด มีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาส เจ้าอาวาสเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม ได้มีโอกาสพบเยาวชนต่างความเชื่อ รวมทั้งผู้อาวุโส พูดคุยกันเรื่องมาร่วมฉลองวัด

วันที่ 9 กันยายน 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมผู้ประสานงานพลมารีย์ ที่ห้องประชุมตึกวันทามารีย์  เซนต์หลุยส์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน

ประชุมติดตามงาน
1 การสวดลูกประคำโลก
2.ตารางเวลางานสัมมนาเตรียม 100 ปีพลมารีย์ในประเทศไทย 
3.งานพลมารีย์เยาวชน  กลุ่มสวดสวยประคำ
4.แนวทางการเฝ้าศีลมหาสนิท
5.แนวทางการพัฒนาสวมาชิกพลมารีย์เริ่มที่ตนเองก่อน

สมาชิกเปรสิเดียม Our Lady of Mercy ภาษาอังกฤษ วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี เจ้าหน้าที่ 4 คน (นั่ง) สมาชิก 6 คน (ยืน) และลูกหลาน 2 คน

16 กันยายน ระลึกถึงนักบุญคอร์เนลีอุส และ นักบุญซีเปรียน

นักบุญคอร์เนลีอุส พระสันตะปาปา และมรณสักขี
นักบุญซีเปรียน พระสังฆราช และมรณสักขี

พระสันตะปาปาคอร์เนลีอุส ได้ทรงปกครองพระศาสนจักรแห่งกรุงโรมตั้งแต่ปี 251-3 ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากอันเกิดจากการเบียดเบียนของจักรพรรดิเดซีอุส ด้วยใจโอบอ้อมอารีตามจิตตารมณ์พระวรสาร พระองค์ได้แสดงท่าทีที่อ่อนโยนต่อผู้ที่ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะแสดงความเชื่อของตน เช่น พวกที่หลงผิดไป ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งกันจนกระทั่งถึงขั้นแตกหักระหว่างพระองค์กับ โนวาซีอานุส ผู้เคร่งครัด แต่นักบุญซีเปรียนได้เข้าข้างพระสันตะปาปาคอร์เนลีอุส ที่สุดพระองค์ได้ทรงถูกเนรเทศให้ไปอยู่ที่เมืองซิตะแวคกีอา และพระองค์ได้ทรงสิ้นใจที่นี่ในเดือน มิถุนายน ปี 253
นักบุญซีเปรียน เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียง ได้กลับใจมาหาพระคริสตเจ้าขณะที่มีอายุได้ 35 ปี ได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชของเมืองคาร์เทจอันเป็นบ้านเกิดของท่านในปี 249 และทันทีท่านได้เริ่มลงมือจัดระเบียบของพระศาสนจักรอาฟริกันด้วยความใจร้อนรนอย่างยิ่ง

นักบุญซีเปรียน เป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งทางจริยศาสตร์ของคริสตศาสนา งาน เขียนของท่านเป็นต้นจดหมายต่างๆ เป็นเอกสารที่มี คุณค่ามาก เพราะทำให้เราทราบถึงความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของพระศาสนจักรในศตวรรษที่ 3 และพร้อม ๆ กับแตร์ตูเลียน ท่านได้สร้างสรรค์ภาษาลาตินของคริสตศาสนา
พิธีกรรมในวันนี้ที่พระศาสนจักรรวมการฉลองนักบุญ คอร์เนลีอุสกับนักบุญ ซีเปรียน เข้าไว้ด้วยกัน ก็เพื่อจะเตือนเราให้สำเนียกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นซึ่งผูกพันศาสนจักรต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในศตวรรษแรกๆ อาจจะเป็นไปได้ที่พระศาสนจักรอาฟริกันได้ใช้พระคัมภีร์ที่แปลออกมาเป็นภาษาลาติน ก่อนพระศาสนจักรที่กรุงโรม ( ซึ่งขณะนั้นก็ยังใช้พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกอยู่ ) จดหมายโต้ตอบของนักบุญทั้งสองแสดงให้เราเห็นอย่างแจ้งชัดว่าความคิดต่างๆ ของศาสนจักรที่กรุงโรม และที่กรุงคาร์เทจนั้นสอดคล้องกันอย่างที่สุด เป็นต้นว่าความคิดเกี่ยวกับ “พระศาสนจักร” ที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก “บูชามิสซา” นั้นแจ่มแจ้งยิ่งนักที่จริงบูชามิสซาเป็นรูปแบบแห่งความสัมพันธอันลึกซึ้งกับพระเจ้าในพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระ ศาสนจักรของพระองค์ ดังนั้นการรับศีลมหาสนิททุกๆครั้งของเราจะต้องเป็นการกลับใจอย่าง แท้จริงและลึกซึ้ง คือเป็นการกลับไปหาพระเจ้าและบรรดาพี่น้องของเรา นักบุญซีเปรียนและนักบุญคอร์เนลีอุส ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ที่ได้พลาดพลั้งไปได้ระลึกถึงความจริงที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ คริสตชนที่ในสมัยของท่านได้เป็นผู้ที่เหยียบเรือสองแคมในระหว่างที่มีการ เบียดเบียนเกิดขึ้น และได้แสร้งทำเป็นเข้าไปรับศีลด้วยความศรัทธาเลื่อมใส แม้ว่าตัวเขาเองกำลังรับใช้เจ้านายสองคน และก็ไม่ได้ให้อะไรเป็นเครื่องประกันถึงการกลับใจอย่างแท้จริงของตนที่จะเลิกเสี่ยงอันตรายต่อวิญญาณของตนเลย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ให้เราได้เรียนรู้จากบรรดานักบุญให้รู้จักให้อภัยผู้ที่หลงผิด
2. การร่วมบูชามิสซาของเรา ต้องทำให้เรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ขอให้เราอย่าไปมองความผิดบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนอื่นโดยมองข้ามความผิดที่หนักๆ ใหญ่ๆของเราเอง
4. ข้าแต่พระสวามีเจ้า โปรดช่วยนำคนบาปทุกคนให้กลับใจได้รับความรอดนิรันดร์ด้วยเถิด

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม  ค.ศ. 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดประชุมคณะกรรมการบริหารแผนก ฯ ที่ห้องวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก เพื่อร่วมสรุปงานที่ผ่านมาเดือน กรกฎาคม ของแต่ละองค์กร

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะพลมารีย์ จัดส่งเสริมจิตตารมณ์ธรรมทูต ด้วยการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ 350 ปี มิสซังสยาม ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร จิตตาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายให้พลมารีย์เขต 2, 2/1, 4 โดยมีคุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อยร่วมกิจกรรมด้วย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 132 คน

วันวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 19 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยนา 1:1-2:2,-11 / ลก 10:25-37

        พระสันตะปาปาปีโอที่ 5 ทรงตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำขึ้นในปี 1573 จุดประสงค์ของการตั้งวันฉลองนี้ เพื่อขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่ทรงประทานชัยชนะต่อบรรดาพวกเตอร์กที่เมืองเลปันโต เพราะการสวดสายประคำ พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 11 ทรงขยายวันฉลองนี้ไปทั่วพระศาสนจักรในปี 1716 ส่วนการพัฒนาเรื่องการสวดสายประคำนั้น มีประวัติความเป็นมายืดยาวพอสมควร เริ่มแรก คือ การสวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายจำนวน 150 บท แทนการสวดบทเพลงสดุดี 150 บท ต่อมามาการสวดบทวันทามารีย์แทนการสวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ต่อมามีการนำรหัสธรรมของชีวิตของพระเยซูเจ้ามารำพึงพร้อมกับการสวดบทวันทามารีย์ มีการเล่าเรื่องพระแม่มารีย์ได้มอบการสวดสายประคำให้นักบุญดอมีนิก พร้อมกับมีผู้ที่พัฒนาเรื่องการสวดสายประคำ ด้วยการเลียนแบบนักบุญดอมีนิก และหนึ่งในจำนวนนั้น คือ อาแลน เดอ ราโรช ที่ได้รับสมญานามว่า สาวกแห่งการสวดสายประคำ ท่านได้ก่อตั้ง “ภราดรภาพแห่งการสวดสายประคำ”ในศตวรรษที่ 15 จนกระทั่งในศตวรรษที่ 16 การพัฒนาเรื่องการสวดสายประคำจึงมีรูปแบบเหมือนปัจจุบันนี้ คือ รหัสธรรมแห่งความปิติยินดี รหัสธรรมแห่งมหาทรมานของพระเยซูเจ้า รหัสธรรมแห่งสิริมงคล และพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงเพิ่มรหัสธรรมแห่งความสว่าง

         จุดประสงค์ของการสวดสายประคำ คือ กาช่วยเราให้รำพึงถึงรหัสธรรมอันยิ่งใหญ่ของความรอดของเรา พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ตรัสว่า การสวดสายประคำ คือ บทสรุปของพระวรสาร จุดสำคัญ คือ องค์พระเยซูเจ้า ที่ประกอบด้วย การประสูติ พระชนม์ชีพ การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นการเตือนใจเราว่า พระบิดาเจ้าทรงเริ่มต้นแผนการการไถ่กู้ บทวันทามารีย์ เป็นการมีส่วนร่วมกับพระแม่มารีย์ในการรำพึงรหัสธรรมของพระเยซูเจ้า ในพระชนม์ชีพบนแผ่นดินนี้และในสวรรค์ เพื่อทำให้แผนการไถ่กู้สำเร็จไป ส่วนบทพระสิริรุ่งโรจน์เตือนใจเราว่า  ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระตรีเอกภาพ

 

ัวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดกิจกรรมเสริมศรัทธา โอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา  ท่าจีน ทางแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ขอขอบคุณคุณพ่อธนันชัย กิจสมัครที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างดี

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน  และสอนทำสายประคำ ที่วัดหลุยส์มารีฯ บางแค ในโอกาสฉลองวัด ขอขอบคุณคุณพ่อศุภศิลป์  สุขสุศิลป์ เจ้าอาวาสวัด ที่อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมครั้งนี้อย่างดี

วันพุธที่  24  กรกฎาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดอบรมเสริมความรู้หนังสือประกาศกอิสยาห์ ให้กับสมาชิกองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม 67 คน โดยคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ตึกวันทามารีย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2019 คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท เขต3 ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก โดยมี คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริให้การอบรม

งานอภิบาลและแพร่ธรรม กิจกรรมเพื่อนพลมารี ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยการนำของเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ และครูปาริชาต ประดับเพ็ชร์ เข้ารับการแบ่งปันจากท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ในเรื่องของจิตตารมณ์การทำงานของพลมารีในโอกาสนี้ท่านมาแมร์ได้มอบเหรียญรูปแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์เพื่อให้นักเรียนนำไปแจกให้กับผู้ที่ต้องการบรรเทาทุกข์ ก่อนที่นักเรียนกลุ่มพลมารีจะไปบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท คณะพลมารีย์ จัดบูธกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน โอกาสฉลองวัดพระตรีเอกภาพ กิจกรรมประกอบไปด้วยแจกใบพระวาจาให้กับผู้มาร่วมฉลอง จากนั้นให้อ่านพระวาจา และคำที่ประทับใจ และก่อนเริ่มพิธีสมาชิกองค์กร นำสวดสายประคำจากนั้น คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ เป็นประธานพิธีอวยพรศีลมหาสนิท

ภาวนาเพื่อความต้องการ
 

มัทธิว 7:7-12
     พระเยซูแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดา และทรงปรารถนาให้เราแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าด้วย เราต้องแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเราอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงความว่าเราไม่ต้องทำอะไร อยู่เฉยๆ แล้วรอคอยเพียงอย่างเดียว แล้วพระประสงค์ของพระเจ้าจะมาหาเรา
 

     พระเยซูทรงปรารถนาให้เราอธิฐานภาวนาทูลความต้องการของเราต่อพระองค์เสมอ บางคนอาจจะดูถูกกว่าภาวนาเพื่อสนองความต้องการของตนเองเป็นการภาวนาขั้นพื้นฐาน หรือระดับเด็กที่ความเชื่อยังไม่เติบโต แต่พระเยซูทรงเห็นถึงความสำคัญของสวดภาวนาที่เป็นรูปธรรมทุกๆวัน เพราะฉะนั้น คำภาวนาทุกคำ การภาวนาทุกอย่างมีความหมายและมีคุณค่า ไม่มีการภาวนาใดที่ไม่มีคุณค่า เราสามารถจะภาวนาอย่างไรก็ได้ แต่ควรจะลงท้ายว่า “ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิด” เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงทำ

     สรุปก็คือเราปรารถนาให้คำสวดภาวนาของเราเกิดขึ้นและเป็นไปในหนทางที่พระเจ้าทรงเห็นว่าดีที่สุด คือตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ตามวิธีทางของเรา คำสวดภาวนาของพระเยซูที่ว่า “ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไป” หมายความว่า พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจะสิ้นพระชนม์ แต่ในที่สุดพระองค์สิ้นพระชนม์ พระบิดาไม่ได้ทรงฟังคำทูลขอของพระเยซูอย่างนั้นหรือ หามิได้ พระเจ้าทรงฟังคำทูลขอพระองค์แต่ทรงเห็นว่าการสิ้นพระชนม์แล้วกลับคืนชีพมีคุณค่ายิ่งกว่าการหลีกเลี่ยงความตาย เพราะสิ่งที่พระบิดาทรงเลือกให้นั้นมีคุณค่าตลอดนิรันดร

ที่มา: หนังสือชีวิตนิรันดร

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา13.00 -15.00น.ตัวแทนแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมพลมารีย์ คูเรีย เขต 3 ที่วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ณ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2019 ผู้ประสานงานเซนาตุส  เยี่ยมพลมารีย์คูเรียเขต 6 และเสนอแนะให้ร่วมใจกันขยายงานพลมารีย์เยาวชนด้วยการช่วยกันเริ่มเชิญชวนให้เด็ก ๆ  รักการสวดสายประคำ   ตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆ และวันหนึ่งจะมีพลมารีย์เยาวชนเต็มรูปแบบ

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์

วันเสาร์ที่่ 23 มีนาคม 2019 สภาเซนาตุส มารีสมภพ กรุงเทพฯ ร่วมกับ แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต จัดสัมมนาเชิงปฺฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่เปรสิเดียมทุกเขต ทุกวัดๆละ 2 ท่าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางขยายงานพลมารีย์เยาวชน

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 เวลา 08.30-12.00น. พลมารีย์วัดนักบุญหลุยสมารี เปรสิเดียมราชินีแห่งสายประคำศักด์ิสิทธิ์ เข้าเงียบประจำปี มีคุณพ่อศุภศิลป สุขสุศิลป พ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลเพชร และสมาชิก พลมารีย์ 12ท่าน  สนับสนุน 8 ท่าน

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เป็นวิทยากร  โดยเริ่มต้นด้วยสวดภาวนาพระเมตตา ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นเป็นการเตรียมจิตใจสู่งวันฉลองพระเมตตา ช่วงบ่ายเป็นพระเมตตาเพื่อการเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม จากนั้นตั้งศีล อ่านพระวาจา สวดภาวนาพระเมตตาและสายประคำพระเมตตา สวดภาวนาเวลาบ่ายสามโมง อวยพรศีลมหาสนิท และนมัสการพระธาตุนักบุญโฟสตินา เป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดซางตาครู้ส โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นวิทยากร

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อสุวนารถ กวงมงคลเป็นวิทยากร 

วันที่ 17 มีนาคม 2019 กลุ่มเซอร์ร่า วัดเซนต์หลุยส์ ร่วมกับแผนกองกรคริสตชนฆราวาส ร่วมจัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน และกิจกรรมเสริมศรัทธาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ นักบวช ที่วัดเซนต์หลุยส์ และยังมีการจัดทำต้นไม้ให้สัตบุรุษ เขียนความตั้งใจในเทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 พิธีอาชีแอส พลมารีย์ เขต 5 ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง

คูเรียมารดาผู้ทรงชัย เขต 4 ได้จัดพิธีรื้อฟื้นคำสัญญา ต่อพระแม่มารีย์ (พิธีอาชีแอส) ซึ่งจัดขึ้นที่วัดเซนต์ร้อค ท่าใข่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม. 2019 เวลา 13.30 น. มี 11 เปรสิเดียม และจิตตาธิการ มาร่วม 7 ท่าน หลังจบพิธีอาชีแอส ได้มีการจัดประชุมคูเรียฯ ต่อจนเสร็จสิ้น

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 งานพิธีอาชีแอส เขต 3 มี 7 วัด จัดที่วัดยักบุญหลุยส์มารี บางแค.  คูเรียราชินีแห่งสันติภาพ

พิธีอาชีแอสเขต 2/1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 /2562 ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 พิธีอาชีแอส ของพลมารีย์เปรสิเดียมต่างๆจากวัดในเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโดยสภาเซนาตุส มารีสมภพ กรุงเทพฯ ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ โดย คุณพ่อ ชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาส วัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คณะกรรมการองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แสวงบุญเยี่ยมเคารพบุญราศีนิโคลาส และชมนิทรรศการ/ฟังบรรยาย ตามรอยมิชชันนารี350ปีมิสซังสยาม ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาสฯ