บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

         

          HOME

         งานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

         บทความทั่วไป / บทความน่าสนใจ

         หนังสือกิจการอัครสาวก
 

 

เเนวทางเตรียมจิตใจสู่การฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

 

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดซางตาครู้ส โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นวิทยากร

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 คณะพระเมตตา ร่วมกับแผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด งานฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ โดยช่วงเช้ามีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อมเป็นวิทยากรและช่วงบ่ายเป็นคุณพ่อสุวนารถ กวงมงคลเป็นวิทยากร

วันที่ 17 มีนาคม 2019 กลุ่มเซอร์ร่า วัดเซนต์หลุยส์ ร่วมกับแผนกองกรคริสตชนฆราวาส ร่วมจัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน และกิจกรรมเสริมศรัทธาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ นักบวช ที่วัดเซนต์หลุยส์ และยังมีการจัดทำต้นไม้ให้สัตบุรุษ เขียนความตั้งใจในเทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 พิธีอาชีแอส พลมารีย์ เขต 5 ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง

คูเรียมารดาผู้ทรงชัย เขต 4 ได้จัดพิธีรื้อฟื้นคำสัญญา ต่อพระแม่มารีย์ (พิธีอาชีแอส) ซึ่งจัดขึ้นที่วัดเซนต์ร้อค ท่าใข่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม. 2019 เวลา 13.30 น. มี 11 เปรสิเดียม และจิตตาธิการ มาร่วม 7 ท่าน หลังจบพิธีอาชีแอส ได้มีการจัดประชุมคูเรียฯ ต่อจนเสร็จสิ้น

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 งานพิธีอาชีแอส เขต 3 มี 7 วัด จัดที่วัดยักบุญหลุยส์มารี บางแค.  คูเรียราชินีแห่งสันติภาพ

พิธีอาชีแอสเขต 2/1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 /2562 ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 พิธีอาชีแอส ของพลมารีย์เปรสิเดียมต่างๆจากวัดในเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโดยสภาเซนาตุส มารีสมภพ กรุงเทพฯ ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ โดย คุณพ่อ ชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาส วัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2019 คณะกรรมการองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แสวงบุญเยี่ยมเคารพบุญราศีนิโคลาส และชมนิทรรศการ/ฟังบรรยาย ตามรอยมิชชันนารี350ปีมิสซังสยาม ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาสฯ

ความหมายของเถ้า

เถ้าเป็นเครื่องหมายของ “ความทุกข์ถึงบาป” เป็นธรรมเนียมที่ได้มาจากพระคัมภีร์ เราพบความหมายนี้อย่างชัดเจน ในคำกล่าวประกอบการโรยเถ้าของพระสงฆ์แบบที่หนึ่ง ซึ่ งนำมาจากพระวรสารของนักบุญมาระโก (มก. 1:15) ที่กล่าวว่า “จงกลับใจใช้โทษบาป และเชื่อพระวรสารเถิด”
  

     เถ้ายังหมายถึงสภาพของมนุษย์คนบาป ซึ่งพยายามแสดงความสำนึกผิดของตนต่ อพระเจ้าออกมาเป็นพิธีภายนอก ให้เห็นว่าเขาต้องการกลับใจ เพราะหวังว่าพระเจ้าจะทรงพระกรุณาให้อภัย เครื่องหมายประการนี้จึงเป็นการเริ่มเดินทางมุ่งสู่การกลับใจซึ่งค่อย ๆ พัฒนาขึ้นโดยการรับศีลอภัยบาปในเทศกาลมหาพร ต ความต่ำต้อยของมนุษย์อันเป็นผลมาจากบาป ถูกกล่าวถึงในคำกล่าวประกอบ การโรยเถ้าของพระสงฆ์แบบที่สอง โดยเทียบจากหนังสือปฐมกาล (ปฐก. 3:19) ที่กล่าวว่า “มนุษย์เอ๋ย จงระลึกเถิดว่า เจ้าเป็นแค่ฝุ่นดิน และจะกลับเป็นฝุ่นดินอีก”

     วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ได้จัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน ร่วมกับกลุ่มองค์กรของวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก จัดเนื่องในโอกาสฉลองวัด มีสัตบุรุษให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กิจกรรมมีการรับใบพระวาจา แบ่งปันพระวาจา และยังแจกหนังสือให้กับท่านที่สนใจจะอ่านและนำพระวาจาไปรำพึงแบบส่วนตัวที่บ้า่น

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก จัดประชุมคณะกรรมการแผนก ในเรื่องการเชิญวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ 350 ปีมิสซังสยาม และการส่งเสริมให้ผู้นำพาสมาชิกไปรับความรู้เสริมศรัทธา ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ตลอดจนรณรงค์เสริมสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตสู่ความศักดิ์สิทธิ์แก่สมาชิกองค์กร มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน ณ ห้องประชุม วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก


วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกับผู้ประสานงานพลมารีย์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการขยายงานพลมารีย์เยาวชน โอกาสนี้คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ จิตตาธิการพลมารีย์อาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้มาเยี่ยมเยียนและพูดคุยให้กำลังใจด้วย

บทความโดย / คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช


         พ่อได้อ่านหนังสือชื่อ “Letter and Spirit” เป็นหนังสือที่พูดถึงบทบาทของพระคัมภีร์ในพิธีกรรม จึงขอนำตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่พูดถึงที่มาของคำต่างๆ ในพิธีกรรม ที่มีรากฐานมาจากพระคัมภีร์มาแบ่งปันให้ทุกท่านครับ

การอวยพรในพระนามของพระตรีเอกภาพ มาจาก มธ 28:19 “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต”
        
         เครื่องหมายกางเขน มาจาก วว 7:3 “อย่าทำลายแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเรา”  ; วว 14:1 “ข้าพเจ้าเห็นภาพนิมิต ลูกแกะทรงยืนอยู่บนภูเขาศิโยน ประชาชนจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนอยู่กับพระองค์ แต่ละคนมีพระนามของลูกแกะและพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผาก” ; อสค 9:4 “และพระเจ้าตรัสสั่งเขาว่า “จงไปตลอดนคร คือ ตลอดเยรูซาเล็ม และทำเครื่องหมายไว้ที่หน้าผากของประชาชนที่ถอนหายใจและคร่ำครวญ เพราะความลามกทั้งสิ้นที่กระทำในเมือง”

         คำว่า “อาแมน” มาจาก 1 พศด 16:36 “จงถวายสาธุการแด่พระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล แล้วประชาชนทั้งปวงได้กล่าวว่า “อาแมน” และได้ซ้องสรรเสริญพระเจ้า”

         คำทักทายของอัครสาวก (ตอนเริ่มพิธี) 2 คร 13:13 “ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอความรักของพระเจ้าและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตเจ้า สถิตอยู่กับทุกท่านเทอญ”

     วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2018 /2562 แผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก จัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน ในงานชุมนุมยุวธรรมทูต ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน กิจกรรมมีการแจกพระวาจาให้กับเด็กๆ แบ่งปัน แจกหนังสือพระคัมภีร์ บุตรสิราฉบับพกพา เพื่อให้น้องๆได้อ่านพระวาจาส่วนตัวที่บ้าน และยังได้แจกพวงกุญแจให้กับเด็กๆด้วย